REGULAMIN GRY TWÓJ CEL – LASER TAG Błażej Misiorny

4 sierpnia 2018

Pobierz regulamin w wersji PDF

 1. Na wyznaczony teren gry mają wstęp gracze oraz ich opiekunowie po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podpisaniu Oświadczenia uczestnika.
 2. Osoba biorąca udział w grze oświadcza, że jest świadoma ryzyka jakie wiąże się z udziałem w grze lasertag i uczestniczy w niej na własną odpowiedzialność, a w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku, spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu nie będzie występować z jakimkolwiek roszczeniem do organizatora (TWÓJ CEL – LASER TAG Błażej Misiorny).
 3. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne schorzenia, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny brać udziału w grze laser tag.
 4. Organizator (TWÓJ CEL – LASER TAG Błażej Misiorny) nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie gry.
 5. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mają całkowity zakaz wstępu na teren gry laser tag.
 6. Każdy z graczy przed rozpoczęciem gry zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz funkcjonowania sprzętu. Obowiązuje bezwzględny zakaz jakiegokolwiek kontaktu fizycznego z pozostałymi uczestnikami gry. Nie wolno celować w pozostałych uczestników gry z odległości mniejszej niż jeden metr. Nie wolno pozostawiać powierzonego sprzętu w nieznanym miejscu, zakopywać go w ziemi oraz rzucać nim. Nie wolno wchodzić na drzewa, rozstawione na terenie gry przeszkody i okalające płoty oraz przekraczać miejsc oznaczonych taśmą o ile takie są na terenie gry.
 7. Na terenie wyznaczonym do gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, osoba prowadząca grę, opiekunowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające pole gry do wyznaczonej strefy. Zabronione jest samowolne opuszczanie terenu gry.
 8. Osoby biorące udział w grze ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia sprzętu.
 9. Osoby biorące udział w grze obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry.
 10. Uczestnicy biorący udział w grze są zobowiązani na każdy sygnał osoby prowadzącej natychmiast przerwać grę i udać się w wyznaczone miejsce. Sygnałem do przerwania gry są trzy długie gwizdki. Należy również niezwłocznie przerwać grę w przypadku zauważenia na polu gry osoby nieuprawnionej do przebywania na wyznaczonym terenie gry.
 11. Wszelkie problemy z działaniem powierzonego sprzętu należy zgłosić prowadzącemu grę.
 12. Gracz który został wyeliminowany z gry udaje się w miejsce wskazane przez osobę prowadzącą grę.
 13. Osoby biorące udział w grze zobowiązane są zwrócić sprzęt po skończonej rozgrywce w stanie, w jakim znajdował się w chwili jego wydania. Za wszelkie zagubienia i uszkodzenia wynikające z niewłaściwego używania, w tym powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, odpowiedzialność materialną ponosi osoba biorąca udział w grze, na rzecz której sprzęt został wydany.
 14. Osoby biorące udział w grze niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób będą natychmiast usunięte z pola gry bez możliwości zwrotu uiszczonej opłaty za grę.
 15. Osoba biorąca udział w grze jest zobowiązana zgłosić organizatorowi gry wszelkie uwagi zarówno co do stanu technicznego wyposażenia pola, jak i do własnego stanu zdrowia oraz samopoczucia.
 16. Rodzice (opiekunowie prawni) zezwalający osobie niepełnoletniej na grę laser tag zobowiązani są poinformować Organizatora o wszelkich przeciwwskazaniach związanych z uczestnictwem osoby niepełnoletniej w grze laser tag przed dopuszczeniem jej do udziału.

Błażej Misiorny

Twórca Twój Cel, organizator starć Laser Tagu w całej Wielkopolsce, instruktor harcerski z wieloletnim stażem.